Wprowadzenie

Integracja imigrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących była wielokrotnie poruszana w krajach UE i na poziomie Unii. Specjaliści zajmujący się integracją migrantów zwracają uwagę na konieczność dostosowania środowiska pracy do funkcjonowania w warunkach różnorodności. Różnorodność okazuje się dużym wyzwaniem, zwłaszcza gdy imigranci przybywają z odległych kulturowo obszarów, a osoby współpracujące z nimi  – pracownicy socjalni, nauczyciele, pracodawcy, inni pracownicy – nie są odpowiednio przygotowani do pracy w wielokulturowym środowisku.

Praca taka wymaga uwzględnienia specyfiki społecznej, kulturowej i językowej ekspresji migrantów. Z punktu widzenia edukacji (tak dzieci, jak i dorosłych), kluczowe jest połączenie tej specyfiki z wymogami stawianymi w ramach lokalnego systemu edukacyjnego.

Projekt DiverPass (Erasmus+), prowadzony przez zespoły z Francji, Polski, Węgier i Włoch ma wzmocnić ofertę edukacyjną kierowaną do imigrantów poprzez rozwój umiejętności identyfikacji kompetencji, adaptacji do zróżnicowanych warunków nauczania i indywidualnych potrzeb oraz walidacji kompetencji nabywanych w uczeniu nieformalnym i pozaformalnym.