Odbiorcy

Jedną z najważniejszych barier dla wejścia imigrantów na rynek pracy kraju przyjmującego jest nieuznawanie ich doświadczeń, wiedzy i kompetencji. Prowadzi to do zajmowania stanowisk poniżej kwalifikacji, co ma wysoce demotywujący charakter. Praca niezgodna z wykształceniem czy kwalifikacjami, zatrudnienie w sektorze pracy nierejestrowanej prowadzą do dalszych problemów z udowodnieniem swoich kwalifikacji. Na to nakłada się koniecznośc opanowania języka kraju przyjmującego. Te problemy oddziaływują na siebie, prowdząc do społecznego i zawodowego wykluczenia.

Projekt DiverPass jest adresowany do

  1. Edukatorów i specjalistów o różnych profilach (pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, wolontariuszy, z obszarów wiejskich i miejskich, o różnych doświadczeniach edukacyjnym) pracujących z migrantami w obszarze rozwoju kompetencji i przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy.
  2. Pełnoletnich migrantów i uchodźców o zróżnicowanych kwalifikacjach.

Projekt wspiera osoby pracujące z migrantami w odniesieniu do następujących problemów:

  1. Brak uznawania kwalifikacji (w odniesieniu do kompetencji kluczowych EC, 2006, 2018).
  2. Wysokie zróżnicowanie migrantów pod względem statusu administracyjnego, poziomu wykształcenia, przyczyn migracji (ekonomicznych, politycznych, połączenie rodziny, edukacja…).
  3. Zróżnicowanie statusu (wolontariusze/pracownicy) przez osoby pracujące z migrantami oraz wymogów co do posiadanych przez nie kompetencji (w pracy socjalnej, nauczaniu, szkoleniach…).
  4. Brak adekwatnych szkoleń i odpowiednio rozwiniętej metodyki w zakresie połączenia uczenia formalnego z poza-formalnym i nieformalnym.