Bibliografia

Blion, R. (2002). South of North: European Immigrants' Stakeholdings in Southern Development. W D. Bryceson,  U. Vuorela (Redaktorzy), The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks (strony 231-243). Oxford, New York: Berg.

Carby-Hall, J. R. (2008). Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państach członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: BRPO.

Chavez, L. R. (1992). Shadowed Lives. Undocumented Immigrants in American Society. Fort Worth, Philadelphia...: Harcourt Brace College Publishers.

Chell, V. (2000). Female Migrants In Italy: Coping In a Country of New Migration. W F. Anthias,  G. Lazaridis (Redaktorzy), Gender and Migration In Southern Europe: Women on the Move (strony 103-123). Oxford: Berg.

Duszczyk, M. (2008). Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe. W P. Kaczmarczyk,  M. Okólski (Redaktorzy), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Górny, A.,  Stola, D. (2001). Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego. W E. Jaźwinska,  M. Okólski (Redaktorzy), Ludzie na huśtawce. migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Grabowska-Lusińska, I.,  Okólski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Iglicka K. Gmaj K. Walczak B (2013) Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Schpolar

Kaczmarczyk, P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kaczmarczyk, P. (2008). Ekonomiczny wymiar współczesnych wyjazdów zagranicznych - skutki mobilności na poziomie makro- i mikrospołecznym. W Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne (strony 207-238). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Kaczmarczyk, P.,  Tyrowicz, J. (2007). Współczesne migracje Polaków. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Osipowicz, D. (2001). Marginalizacja społeczna migrantów. W E. Jaźwinska,  M. Okólski (Redaktorzy), Ludzie na huśtawce. migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.